مطالب مفید

كانون طب سنتي ايران
http://www.hakimirani.com

دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشکی تهران
http://www.tim.tums.ac.ir

سايت دكتر عزيزخاني
http://www.iranianmedicine.ir

سايت دكتر روازاده
http://www.ravazadeh.com

مؤسسه تحقیقات حجامت ایران
http://www.hejamat.ir

سايت گياهان دارويي
http://www.sabziran.ir